A- A A+

Bez kategorii

Życzenia

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,

niosących pokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego wiary, szczęścia i powodzenia

 

życzy

społeczność SP Dulowa

Egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022.

Wyniki i zaświadczenia

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Kształcimy kompetencje kluczowe #LaboratoriaPrzyszłości

Od września w naszej szkole uczniowie klasy 3a w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: Kluczowe kompetencje na start, mają możliwość rozwijania umiejętności konstruowania i programowania. Dzięki sprzętowi pozyskanemu w ramach programu „ Laboratoria Przyszłości” na zajęciach budujemy roboty, a następnie je programujemy, aby wykonywały czynności przez nas wymyślone. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

Uczennice układają z klocków lego podczas zajęć z programowania.Uczennica programuje robota z klocków lego na laptopie.Uczennice programują robota z klocków lego na laptopie.Uczniowie układają z klocków lego podczas zajęć z programowania.Uczeń programuje robota z klocków lego na laptopie.

Zapraszamy

mgr Przemysław Zając

Dulowa – strefa doświadczeń

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej i procesu destylacji ropy naftowej, twórcy światowego przemysłu naftowego.

W związku z tym faktem w ramach realizacji trasy edukacyjną po całej Polsce, strefa doświadczeń odwiedziła naszą Szkołę.

Wydarzenie miało na celu przybliżyć nam postać Ignacego Łukasiewicza, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, ale także zachęcić do proekologicznego myślenia. Opowiedziano nam o tradycyjnych źródłach energii, a także o zielonej energii odnawialnej. W formie doświadczeń pokazano, że prąd jest w naturze. Mogliśmy uruchomić elektroniczny zegar czerpiąc prąd z ziemniaka, cytryny czy gazowanego napoju.

Zobaczyliśmy próbki ropy naftowej i wysłuchaliśmy informacji o zachodzących procesach.

Było ciekawie, a nawet bardzo ciekawie…. strefa była wyposażona w specjalny rower i zgniatarkę do plastikowych butelek napędzaną siłą mięśni nóg.

To były fantastyczne lekcje… moc atrakcji i wiedzy.

Uczeń jedzie na rowerze stacjonarnym podczas doświadczenia.Uczennica podczas doświadczeń.Uczniowie rysują podczas warsztatów.Uczeń wykonuje doświadczenie.Uczniowie wykonują doświadczenia podczas warsztatów.Uczniowie pozują do zdjęcia podczas warsztatów.Uczniowie z prowadzącymi warsztaty.Uczniowie rysują podczas warsztatów.

Uczniowie wykonują doświadczenia z ziemniakami.Uczeń wykonuje doświadczenie.Uczeń wykonuje doświadczenie, trzyma ręce na kuli.

Uczniowie słuchają prowadzącego i obserwują model.Uczniowie słuchają prowadzącego i obserwują lampę naftową.Uczeń jedzie na rowerze stacjonarnym podczas doświadczenia.

Uczniowie podczas warsztatów.Uczniowie podczas warsztatów.Uczniowie podczas warsztatów.

Dziękujemy Fundacji ORLEN za edukacyjne wsparcie.

Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Dziennik aktywności fizycznej

Dziennik aktywności fizycznej

W czerwcu uczniowie klas I-III w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie zostali poproszeni o wykonanie przez okres 1 tygodnia zapisu swoich codziennych aktywności fizycznych. Uczniowie zapisywali swoje działania, z których wynika, że codziennie mają zapewnione takie aktywności, które sprawiają im przyjemność bądź rozwijają ich pasje. Istotne jest podejście i właściwy wybór aktywności fizycznej, dopasowanej do charakteru i zainteresowań. (więcej…)

Żywa lekcja historii na zamku w Ogrodzieńcu

Żywa lekcja historii na zamku w Ogrodzieńcu

W dniu 13 czerwca 2022 roku uczniowie klasa IV razem z wychowawcą wybrali się na wycieczkę do Ogrodzieńca. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie ruin zamku ogrodzienieckiego, którego historia sięga XIV wieku. Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to największy i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Zwiedzanie zakamarków zamku pod okiem przewodnika było cenną lekcją o minionych dziejach. Klasa IV brała udział również w tzw. „Żywej Lekcji Historii” czyli połączenia zabawy i nauki dla najmłodszych. (więcej…)

Wycieczka do Ogrodzieńca i Olsztyna

Wycieczka do Ogrodzieńca i Olsztyna

28 kwietnia 2022r. uczniowie klas pierwszych i klasy trzeciej pojechali na wycieczkę  Szlakiem Orlich Gniazd do Ogrodzieńca i Olsztyna koło Częstochowy w ramach programu Poznaj Polskę. Ogrodzieniec to atrakcyjna  miejscowość w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Po znajdujących się tam ruinach XIV-wiecznego zamku Bonerów oprowadzała nas pani przewodnik. Poznaliśmy legendy: „O zamkowej studni”, „O pięknej Olimpii”, „O czarnym psie” oraz ciekawostki dotyczące zwiedzanego zamku. (więcej…)

Pamiętamy

Każdego 3 maja Polacy w Polsce świętują rocznicę uchwalenia w Polsce w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji…

Dziewczyna Roku 2021/2022

Z okazji Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski zorganizował wybory na Dziewczynę Roku Szkolnego 2021/2022. Chłopcy z każdej klasy wybrali jedną kandydatkę. Oto lista dziewczyn reprezentujących poszczególne klasy: Hanna Płazieńska kl. I a, Alicja Korczyńska kl. I b, Maja Domino kl. II a, Martyna Gabryś kl. II b, Aurelia Odrzywołek kl. III, Oliwia Żbik kl. IV, Julia Brejta kl. V, Roxana Dziuba kl. VI, Milena Palichleb kl. VII, Zofia Majer kl. VIII a, Maria Chomik kl.VIII b.

Następnie podczas tajnego głosowania chłopcy wybrali Dziewczynę Roku, którą została uczennica klasy VIII b – Maria Chomik. Miejsce II zajęła : Oliwia Żbik , a miejsce III przypadło Julii Brejta.

Gratulujemy!

mgr R. Antoszczyk

Dziewczyny pozują do zdjęcia z nagrodami.Uczniowie pozują do zdjęcia w sali gimnastycznej.

Skip to content