A- A A+

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Świętej  Jadwigi – Królowej w Dulowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spdulowa.one.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie:

Strona Szkoły Podstawowej im. Świętej  Jadwigi – Królowej w Dulowej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • mapa strony,
  • skróty klawiaturowe:

Alt + 0 – przejście do strony głównej
Alt + 1 – wyrównanie do treści
Alt + 2 – wyrównanie do menu
Alt + 3 – przejście do mapy strony
Alt + 4 – zaznaczenie pola wyszukiwarki

  • kontrast strony,
  • powiększanie czcionki,
  • zdjęcia z opisem alternatywnym,
  • nawigacja klawiaturą,
  • dokumenty w formacie pdf.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Paderewskiego 65

32-540 Dulowa

tel. 32 6138005

email: spdulowa@op.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Kasprzyk, e-mail: ikasprzyk@spdulowa.one.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 6138005. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa im. Świętej  Jadwigi – Królowej w Dulowej mieści się w jednym budynku. Na dziedziniec szkoły można dostać się od ulicy Paderewskiego. Wejście to dostępne jest dla każdej osoby, ponieważ nie występują tutaj utrudnienia w postaci schodów. Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Istnieje 5 wejść do budynku. Do wejścia nr 1,2 i 4 prowadzą schody, brak udogodnień dla osób poruszających się na wózku – przy wejściu nr 4 znajdują się barierki. Przy wejściu nr 3 znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Do wejścia nr 5 od strony boiska nie prowadzą schody, ponieważ jest ono na poziomie chodnika. Wejściem tym można dostać się na salę gimnastyczną, dzięki temu jest ona dostępna dla każdego. Dojazd na wózku inwalidzkim do tego wejścia możliwy jest od strony parkingu, ponieważ na schodach prowadzących do boisk szkolnych znajduje się podjazd. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku przy sali gimnastycznej znajduje się winda oraz toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły brak jest wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Skip to content