A- A A+

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

MONITORING WIZYJNY

 1. Na terenie Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej wprowadzony jest szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).

 2. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 3. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Wejścia do budynku oraz teren wokół są
  w sposób czytelny oznakowane. Zakres obszaru monitorowanego obejmuje:

  – budynek Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej, 32-540 Dulowa ul.Paderewskiego 65, ciągi komunikacyjne: wejście główne, hol przy wejściu głównym, – teren wokół budynków: parking szkolny.

 4. Monitoring wizyjny nie stanowi środka kontroli wykonywania pracy przez osobę zatrudnioną.

 5. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
  i przechowywane przez okres nieprzekraczający 12 dni od dnia nagrania, w zależności od parametrów technicznych rejestratora.

 6. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu.

 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 8. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 9. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu mogą zostać dopuszczeni jedynie upoważnieni pracownicy. Osoby wyznaczone otrzymują imienne upoważnienia do czynności związanych z monitoringiem. Dopuszcza się dostęp do zarejestrowanego obrazu przez pracowników firm serwisujących system monitoringu, na podstawie umowy powierzenia.

 10. Dane zarejestrowane na nośniku mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze), na podstawie pisemnego wniosku.

 11. Zapis monitoringu nie może być udostępniony wszystkim osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia, ze względu na brak możliwości anonimizacji innych zarejestrowanych przez system monitoringu osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia ich praw i wolności.

 12. Administratorem Systemu Monitoringu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej.

 13. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: a.baranowska@ewartbhp.pl

 14. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content