A- A A+

Informacje dla pracowników

Regulamin Pracy funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi – Królowej w Dulowej

Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz.. U. nr 24, poz. 141);
tekst jednolity z dnia 23.12.1997 r. (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94) –z późniejszymi zmianami.

Regulamin Pracy funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi – Królowej w Dulowej

Na podstawie art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (Dz. U nr 24 poz. 141 z 1975 r. z późn. zmianami) ustalam:

I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników szkoły, bez względu na rodzaj pracy i stanowisko.

§ 3

Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik zapoznany jest z przepisami regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią dołączone jest do akt osobowych.

§ 4

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Dulowej,
b) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dulowej,
c) Pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Dulowej,
d) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Pracy szkoły Podstawowej w Dulowej.
e) TCA – należy przez to rozumieć Trzebińskie Centrum Administracji w Trzebini.
2. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.
3. Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy
Kodeksu Pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
3. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu Pracy.
4. Z każdym z pracowników zawiera się pisemną umowę o pracę na czas nieokreślony, określony lub czas wykonywania określonej pracy. Nauczyciele zatrudniani są również na podstawie mianowania.
5. Każda z umów, o której mowa w ust. l winna określać:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

II OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

I. Przepisy dotyczące nauczycieli

§ 5

Nauczyciel obowiązany jest w szczególności:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

II Przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

§ 6

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegać tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,
6) przestrzegać zasad współżycia społecznego
7) dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy.

§ 7

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem pracy i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej

§ 8

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły.

III OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 9

Pracodawca obowiązany jest w szczególności:
1. zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę;
2. zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami;
3. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
4. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki racy, chronić życie i zdrowie pracowników tzn.:
– prowadzić systematyczne szkolenia pracowników  w  zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
– organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
– zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
– reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
– zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
– uwzględnić ochronę zdrowia pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
– zapewnić wykonywanie nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
– zapewnić wykonywanie zadań społecznego inspektora pracy,
– koszty działań podejmowanych przez pracodawcę  w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników,
5. równo traktować pracowników, przeciwdziałać dyskryminacji oraz mobbingowi w zatrudnieniu.
6. przekazywać informacje pracownikom dotyczące między innymi:
– o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na szczególnych stanowiskach,
– działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
7. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
8 ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
9. zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników;
10. wydawać pracownikom potrzebne materiały, narzędzia pracy i urządzenia techniczne, które będą zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii,
11. pracodawca jest obowiązany:
– zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
– wyznaczyć pracowników do udzielenia pierwszej pomocy,
– wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
– zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno -sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej,
12. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest zobowiązany:
– niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach,
– niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy o oddanie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne;
13. w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest zobowiązany:
– wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
– do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.
14. Prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV CZAS PRACY 

§ 10

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonanie obowiązków.
1. Czas pracy pracowników dydaktycznych szkoły określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  06 nr 97 poz. 674)
2. Czas pracy pracowników administracji i obsługi  nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 –dniowym tygodniu pracy w przyjętym  trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. Praca w niedzielę i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności w szczególności przy:
– prowadzeniu działalności w zakresie kultury, oświaty, turystyki itd.
4. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę i święta, pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
a) w zamian za prace w niedziele- w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
b) w zamian za prace w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.
5. Łączna liczba dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadają co najmniej liczbie niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadającym w tym okresie.
6. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w/w terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu
rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym
terminie- dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151.1 & 1 pkt 1 Kodeksu Pracy, za każdą godzinę pracy w niedzielę.
7. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w punkcie 4b), dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151.1 &1 pkt 1 Kodeksu Pracy, za każdą godzinę pracy w święto
8. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.
9. Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.
10. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§ 11

1. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:
1) pracownicy dydaktyczni szkoły zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
2) pracownicy administracyjni w godz. 7:00-15:00;
3) pracownicy obsługi;
a) woźna 6:00-14:00
b) sprzątaczki w godzinach ustalonych w harmonogramem pracy w poszczególnych częściach budynku 14:00-22:00
c) konserwator w godzinach 14:00-22:00
2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.
3. Harmonogram pracy sporządza się na okres rozliczeniowy i podaje do wiadomości pracowników co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

§ 12

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.
Czas rozpoczynania i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala dyrektor szkoły.

§ 13

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22:00 i 6:00, za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości  określonej przepisami o wynagrodzeniu.
§ 14
Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za prace w niedzielę lub święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godzina 6:00 w tym dniu, a godziną 6:00 następnego dnia.
§ 15
Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
§ 16
Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośrednio dyrektora szkoły.
§ 17
Obecność w  pracy pracownik administracji i obsługi potwierdzają podpisem na liście obecności.
§ 18
Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.
§ 19
1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacji).
2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany.
3. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić karty czasu ewidencji pracy pracowników administracji i obsługi. Za prowadzenie w/w kart odpowiedzialny jest pracownik administracji.
§ 20
Informacja o ryzyku zawodowym (opracowana przez specjalistę ds. BHP
i przeciwpożarowych – określa załącznik nr 4 ).
2. Pracownik administracji jest odpowiedzialny za stały dostęp do Regulaminów Pracy Szkoły Podstawowej w Dulowej (w/w dokument wyłożony jest w sekretariacie szkoły oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły- www. spdulowa.xorg.pl ).

V. URLOPY I ZWOLNIENIA Z PRACY
§ 21
1. Urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu zawiadamia się pracownika nie później niż miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy/ na karcie urlopowej.
4. Na wniosek pracownika w wyjątkowych sytuacjach urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym.
6. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
7. Czas i termin urlopów pracowników pedagogicznych szkoły ustalony jest w odrębnych przepisach.
8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.
§ 22
1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.
§ 23
Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:
1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy);
2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora
3. podejmującego naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy;
4. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.
§ 24
W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy.

§ 25
1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował zwolnienie.
Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
§ 26
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
1.  2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzeniu się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu
małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub jego bezpośrednią opieką.
§ 27
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje
w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
§ 28
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
§ 29
Pracodawca jest zobowiązany:
1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
2) prowadzić systematycznie szkolenie pracowników pracowników zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie
5) wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy lub przyznać ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej (zał. nr 1).
§ 30
1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bhp oraz przeciwpożarowej podlegają także szkoleniom okresowym.
2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 31
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa u ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

VII OCHRONA PRACY KOBIET

§ 32
1. Kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 14 oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będą cego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudnić w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
2. Inne sprawy związane z ochroną pracy kobiet regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.

§ 33
1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudnić w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
2. kobiety w ciąży nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy.
3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 34
1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
2. Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej 1 przerwa na karmienie.
§ 35
Wykaz prac wzbronionych kobietom określa rozporządzenie rady Ministrów dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545).

VIII WYPŁATA I WYNAGRODZENIA
§ 36
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy
i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.
§ 37
Szczegółowe zasady, przyznawania dodatków określają odrębne przepisy ( Uchwały Rady Miasta Trzebini).
§ 38
1. Wynagrodzenie zasadnicze, łącznie z dodatkiem stażowym, mieszkaniowym, wiejskim, motywacyjnym i funkcyjnym pracowników pedagogicznych płatne jest z góry w dniu 1 każdego miesiąca; jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w następnym dniu.
2. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie  lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.
3. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym pracowników administracji i obsługi płatne jest z dołu w dniu 25 każdego miesiąca; jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
4. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych
dokonywana jest w terminie:
1) dla pracowników pedagogicznych szkoły do dnia 1 następnego miesiąca;
2) dla pracowników administracyjno -obsługowych do dnia 25 każdego miesiąca.
5. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 39
1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.
2.Miejscem wypłaty wynagrodzenia za płacę jest kasa Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, Trzebinia ul. Św. Stanisław 1,
3. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy.
4. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
5. Wysokość wynagrodzenia objęta jest tajemnicą służbową.

§ 40
Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
1. sumy egzekwowane na podstawie tytułów egzekucyjnych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4.  kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy;
5.  inne należności, na potracenie których wyraził zgodę.

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
§ 41
1. Za przejawienie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów mogą być przyznane wyróżnienia w postaci gratyfikacyjnej pieniężnej, zgodnej zobowiązującymi uchwałami Rady Miasta Trzebini.
2. Decyzje o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

X.   DYSCYPLINA PRACY
§ 42
Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zezwolenia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej;
2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki;
3. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy;
4. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiałyby wypoczynek.

§ 43
1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
2. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie usprawiedliwić nieobecności w pracy lub spóźnienia się do pracy.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania nie później niż w drugim dniu nieobecności, osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem telefonu, za pośrednictwem innego środka łączności poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 44
Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej.

§ 45
W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
1. spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia;
2. wykonywania polecenia, poleceń w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonego wskazówkami;
3. okazywania obraźliwego stosunku do przełożonego i współpracowników;
4. nie przestrzega tajemnicy służbowej;
5. przychodzi do pracy po spożyciu alkoholu;
6. wykonywania pracy po spożyciu alkoholu;
7. spożywa alkohol w czasie pracy;
8. palenia tytoniu w budynku i na posesji szkoły;
– mogą być stosowane kary:
a) kara upomnienia,
b) kara nagany.
Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, które mogą skutkować rozwiązaniem stosunku pracy są:
1. przystąpienie do pracy w stanie po spożyciu alkoholu;
2. wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu;
3. spożywanie alkoholu w czasie przerw.
(W przypadku postawienia pracownikowi zarzutu nietrzeźwości i niedopuszczenia go do pracy, pracodawca może żądać badania jego trzeźwości).
§ 46
Jeśli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.
§ 47
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów p. poż, opuszczanie
pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie przerw – może być zastosowana również kara pieniężna.
§  48
Kara pieniężna za jedno naruszenie, jak i każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§ 49
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§ 50
1. Kary stosuje dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa do akt osobowych.
2. Jeżeli zastosowania kary nastąpiło z naruszenie przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się na niebyłą.

XI  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 51
1. Przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły jest dyrektor szkoły.
2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawują dyrektor szkoły oraz inne osoby
posiadające takie uprawnienia określone w ich zakresie czynności.
3. W sprawach skarg i wniosków oraz zażaleń dyrektor szkoły przyjmuje w godzinach swojego urzędowania (7:00-15:00).
4.Wszelkich informacji wchodzących na zewnątrz szkoły udziela dyrektor szkoły lub pisemnie upoważnione przez niego osoby.
4. W razie nieobecności dyrektora szkoły bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników jest społeczny zastępca dyrektora.
5. Bezpośredni przełożony w czasie nieobecności podległego pracownika:

  1. wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników;
  2. w przypadku braku innych pracowników zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który podejmuje decyzje w tym zakresie.

6. Osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do kontroli działalności pracodawcy, mają prawo do kontroli po uprzednim ukazaniu dokumentów uprawniających do kontroli i powiadomieniu o kontroli dyrektora szkoły. Udostępnieniu i kopiowaniu podlegają tylko te dokumenty, które są niezbędne do wykonywania kontroli.
§ 52
1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.
§ 53
Załącznik nr 1 – Zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków czystości.
Załącznik nr 2 – Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze
Załącznik nr 3 – Tabela przydziału środków higieny osobistej.
Załącznik nr 4 – Zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego.

§ 54
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dulowa, dnia ……………………………………..

Przedstawiciele Zakładowej Organizacji Związkowej:               Dyrektor szkoły:

ZNP                                       NSZZ Solidarność

………………………     ……………………………             …………………….

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy

Zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków czystości.

Na podstawie art. 237 Ustawy Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw nr 24, poz. 110 z 1996 r.) wprowadza się następujące zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i środkami czystości dla pracowników Szkoły Podstawowej w Dulowej.

§ 1
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie są przydzielane pracownikom bezpłatnie dla stanowisk wyszczególnionych w tabeli norm przydziału odzieży i stanowią one własność zakładu.

§ 2
Ustala się tabelę norm przydziału odzieży, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 3
Pranie i naprawa odzieży dokonywana jest przez pracowników we własnym zakresie.

§ 4
Ustala się stawkę ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 1% najniższego wynagrodzenia krajowego, ustalonego odrębnymi przepisami przez MPiPS na miesiąc.

§ 5
Odzież nie podlega zwrotowi w przypadku śmierci pracownika, względnie używania tych przedmiotów przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres przekraczający 75% okresu używalności, określonego w tabeli norm.

§6
Zezwala się na przydzielanie pracownikom używanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia, jeżeli przedmioty te zachowały właściwości ochronne i użytkowo są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymogom higieniczno – sanitarnym.

§ 7
W razie utraty lub zniszczenia (przedwczesnego zużycia) środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, należy wydać pracownikowi niezwłocznie inne przewidziane w tabeli norm, po sporządzeniu protokołu konieczności.
Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzież lub obuwia. Kwotę tę zakład może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia. Każdorazowo w ww. przypadku należy przeprowadzić komisyjne postępowanie wyjaśniające i sporządzić protokół, w którym należy określić dokładnie przyczyny oraz udowodnienie lub wykluczenie winy pracownika.

§ 8
Wydanie odzieży ochronnej i roboczej, wg zarządzenia, następuje po wyczerpaniu okresu używalności dotychczas pobranej odzieży, co jest ustalone na podstawie prowadzonej przez sekretariat, ewidencji ilościowo -wartościowej, za pokwitowaniem pracownika.

§ 9
O przydziale odpowiedniego zestawu środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia decyduje rodzaj i warunki wykonywanych czynności służbowych.

§ 10
W przypadku przedłużonego okresu używalności odzieży i obuwia (jeżeli spełnia właściwości ochronne), na wniosek zainteresowanego pracownika zakład wypłaci ekwiwalent pieniężny, przyjmując średnią cenę podstawowych rodzajów odzieży i obuwia, zarejestrowanego w ewidencji księgowej zakładu pracy z tego okresu. Wypłata nastąpi po przedłużonym okresie używalności.

§11
W przypadku stosowania środków czystości w pomieszczeniach sanitarnych zakładu nie wydaje się środków czystości do osobistego użytkowania.

§ 12
Za realizację powyższych zasad odpowiedzialny dyrektor szkoły.

Załącznik nr 1

  1. Wykaz stanowisk

 

L.p. Nazwa stanowiska
1 Woźna, sprzątaczka
2 Konserwator
3 Nauczyciel wychowania – fizycznego
4 Nauczyciel wychowania przedszkolnego
5 Nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej
  1. Tabela norm przydziału odzieży

 

L.p. Stanowisko Zakres wyposażenia
R – odzież i obuwie robocze
O – środki ochrony
Okres zużycia Uwagi
1 sprzątaczka, woźna R – fartuch stylonowy
R – chustka
R – obuwie na twardej podeszwie
R – obuwie zimowe
R – kurtka zimowa
O – pas bezpieczeństwa do mycia okien (wg potrzeb)
O – rękawice gumowe
O – okulary osłonowe
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące48 miesięcy
48 miesięcy
do zużyciawg instrukcjido zużycia
do zużycia
2 Konserwator R – obuwie na twardej podeszwie
R – fartuch
24 miesiące24 miesiące
3 nauczyciel wychowania -fizycznego R – dres
R – obuwie sportowe
R – podkoszulka
R– spodenki
36 miesięcy
24 miesiące
12 miesięcy
12 miesięcy
4 nauczyciel wychowania przedszkolnego R– fartuch stylonowy
R – obuwie zdrowotne
R – obuwie sportowe
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
5 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej R – obuwie sportowe
R – fartuch stylonowy
R – dres
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
6 Nauczyciel przyrody, techniki, bibliotekarz R– fartuch kolorowy 24 miesiące

16
Załącznik nr 2
Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze:

Fartuch stylonowy/ kolorowy 25,00 zł
Obuwie na twardej podeszwie 50,00 zł
Obuwie zimowe 90,00 zł
Kurtka zimowa 80,00 zł
Chustka 5,00 zł
Dres 90,00 zł
Obuwie sportowe 90,00 zł
Podkoszulek 30,00 zł
Spodenki 20,00 zł

Załącznik nr 3

Tabela przydziału środków higieny osobistej
(wyposażenie na jeden miesiąc)

Grupa I Grupa II Grupa III
Sprzątaczka
Woźna
Konserwator
Kasjer
Archiwista
Pozostali pracownicy
– mydło – 200 g
– ręcznik – 2 szt./1 rok
– herbata – 100 g
– ręcznik – 1 szt./1 rok
– herbata – 100 g
Skip to content