A- A A+

Projekt Kluczowe kompetencje to podstawa!

Oto zdjęcia i krótkie informacje o zajęciach prowadzonych w ramach Projektu „Kluczowe kompetencje to podstawa!” realizowanego w naszej szkole:

20150324_120757 20150324_120651 20150320_130550 P1150550 P1150549

Od września 2013r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Kluczowe kompetencje to podstawa”. W ramach projektu uzdolnieni uczniowie klasy 4 uczestniczą w zajęciach rozwijających z matematyki, których głównym celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz nauka przez zabawę metodą „WebQuest”. Metoda WebQuest wykorzystuje innowacyjne sposoby i technologie informatyczno-komunikacyjne w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów, uczy nie tylko wyszukiwania informacji, ale i ich przetwarzania, pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w zespole.
Realizując WebQuest uczniowie poznają wybranych przez siebie matematyków i realizują szereg działań, które pozwolą im przeprowadzić ranking i wybrać spośród grona tego, który otrzyma tytuł „Największego matematyka”… Ponadto uczniowie klasy VI mający trudności w nauce uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z bloku matematyczno-przyrodniczego, gdzie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności, poznają różnorodne metody pracy pozwalające na rozwiązanie problemu, wyjaśniają wszelkie braki i niedociągnięcia i dzielnie przygotowują się do sprawdzianu szóstoklasisty…

mgr Lilianna Ziajka

IMAG0508P1150241 IMG_1259 IMG_1258

Zajęcia rozwijające z przyrody odbywają się w trybie stacjonarnym raz w tygodniu w poniedziałki o godzinie 7:00 oraz w trybie zajęć online jako konsultacje z nauczycielem. Łącznie przewidziana jest realizacja 50 godzin. Na zajęcia uczęszcza 8 uczniów z klas IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie zdobywają i poszerzają wiadomości z zakresu przyrody. Odbywa się to poprzez wykonywanie ciekawych doświadczeń, pracę z mapą i globusem, obserwacje mikroskopowe itp. Tego typu zadania zachęcają uczniów do poszerzania swojej wiedzy, uczą ciekawości otaczającego ich świata oraz mobilizują do samodzielnego zdobywania informacji. Podczas zajęć uczniowie rozwijają także zdolności z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczniowie pracują również nad realizacją WebQuestu zatytułowanego „Wirtualna podróż do Japonii i Chin”. W parach samodzielnie opracowują przydzielony im temat oraz przygotowują prace plastyczne i techniczne potrzebne do prezentacji WebQuestu. Uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach, są zainteresowani tematyką i z zaangażowaniem podejmują się realizacji zadań.

mgr Iwona Kasprzyk

IMG_1301 IMG_1299 IMG_1298 IMG_1297

W zajęciach dziennikarskich uczestniczy ośmioro uczennic i uczniów z kl. IV i V. Zajęcia rozwijają zdolności językowe i redaktorskie, wzbogacają słownictwo uczniów, poruszają problem praw autorskich i konieczności podawania źródeł przy wszelkich zaczerpniętych informacjach. Zajęcia wpływają pozytywnie na kształtowanie umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za podjęte działania, a także planowania pracy i dotrzymywania terminów. Uczestnicy rozwijają własne zainteresowania poprzez prowadzenie rubryk tematycznych. Na początku roku szkolnego samodzielnie wybrali dla siebie interesujące ich rubryki oraz wzięli odpowiedzialność za ich realizację w ciągu całego roku szkolnego, wśród nich znalazły się: aktualności, ankieta, zdrowie, moda, postaci historyczne, fauna i flora, krzyżówka, horoskop, ciekawostki. Z pomocą nauczyciela uczestnicy opracowują wersję elektroniczną gazetki, którą publikują na stronie internetowej szkoły oraz w formie papierowej rozprowadzają wśród uczniów kl. I-VI. Zadaniem grupy jest wydanie w roku szk. 2014/2015 czterech numerów gazetki szkolnej pt. „Pod okiem Jadwigi”. W trakcie realizacji tego głównego zadania zajęć doskonalą swoją pracę z komputerem: opracowują dokumenty tekstowe, krzyżówki, grafikę oraz wzbogacają umiejętności z zakresu korzystania z różnych źródeł wiedzy. Ponadto w trakcie zajęć przewidujemy warsztaty z fotografii dziennikarskiej, podczas których uczestnicy poszukują wiosny przez obiektyw, dokonują wyboru najciekawszych zdjęć, z których następnie wykonują gazetkę ścienną na szkolnym korytarzu opatrzoną odpowiednimi komentarzami.

mgr Joanna Bogacka – Pająk

027 018 017 014 004 003

W ramach zajęć rozwijających z informatyki uczniowie poznają programy do tworzenia gier komputerowych. Tworzą gry w programach:

  • Scratch: Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.
  • Unity 3.0. : Unity to jedno z lepszych narzędzi przeznaczonych do tworzenia gier na wiele platform w tym konsole, telefony komórkowe czy komputery klasy PC. Środowisko Unity jest jednym z najczęściej używanych oraz najbardziej cenionych pakietów, pozwalających na projektowanie gier komputerowych. Może ono być wykorzystywane przez bardzo różnych użytkowników, poczynając od hobbystów, a kończąc na dużych firmach.

W trakcie realizacji są gry opracowywane w tematyce związanej z miejscowościami Dulowa i Karniowice. Uczniowie czerpią informacje z bloga Dulowa vs Karniowice oraz z Internetu. Podczas zajęć uczniowie kontynuują prowadzenie bloga, wykonują zdjęcia i dokonują ich obróbki graficznej. Zbierana jest grafika do wykonania gry stolikowej Memory.

mgr Aneta Doros

 

Szkoła Podstawowa w Dulowej jest współrealizatorem projektu „Kluczowe kompetencje to podstawa!”

Informacje o projekcie:

 Realizatorzy projektu:

Projekt prowadzony w Partnerstwie
przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
oraz Gminę Babice i Gminę Trzebinia

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Czas realizacji: 01 sierpnia 2013 r.- 30 czerwca 2015 r.

Kwota dofinansowania: 1 734 0410,50 zł

Grupa docelowa projektu: uczniowie i uczennice klas 4-6 ze Szkół Podstawowych w Babicach, Zagórzu, Jankowicach, Mętkowie, Rozkochowie, Młoszowej, Dulowej, Myślachowicach,
Bolęcinie, Psarach i Lgocie

Cel projektu:
Podniesienie jakości edukacji w 11 Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Babice i Gminy Trzebinia, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych w tych szkołach

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Kliknij, aby wyświetlić regulamin [PDF]

Skip to content