A- A A+

Projekt SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Projekt_SZKOŁA_BEZ_PRZEMOCY_1 Działania podejmowane w roky szkolnym 2009/2010 w ramach programu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

We wrześniu 2009 r. nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do ogólnopolskiego programu społecznego – SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Staramy się, żeby nasza szkoła była miejscem wolnym od agresji i przemocy. Podejmowane przez szkołę działania mają charakter ciągły i systematyczny i obejmują wszystkich – nauczycieli, rodziców i uczniów. Istnieją jasne, wspólne dla wszystkich zasady i procedury współpracy, interwencji i postępowania w przypadkach agresji i przemocy, których staramy się przestrzegać. W ramach akcji realizujemy program mający na celu zminimalizowanie  wszelkich przejawów  agresji zarówno słownej, jak i fizycznej w naszej szkole.Projekt_SZKOŁA_BEZ_PRZEMOCY_2

W ramach programu realizowane są następujące zadania:
1. Zgłosiliśmy udział uczniów i nauczycieli do Ogólnopolskiego Programu Szkoła Bez Przemocy.
2. Uczniowie zostali zapoznani  z zasadami uczestniczenia szkoły w akcji „Szkoła bez przemocy” – został omówiony kodeks kampanii we wszystkich klasach oraz  zostały powieszone plakaty z kodeksem.

Kodeks
Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

3. We wszystkich klasach zostały zorganizowane spotkania integracyjne w których uczestniczyli uczniowie, rodzice i wychowawcy.

4. Uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami dziecka; prawa ucznia zostały powieszone w świetlicy szkolnej; przez Rzecznika Praw Ucznia  został zorganizowany konkurs plastyczny dla kl. I- VI pt  „Konwencja Praw w oczach dziecka”, gazetka „20 lecie Praw Dziecka”, apel na temat UNICEFU.

Projekt_SZKOŁA_BEZ_PRZEMOCY_35. Prowadzone są zajęcia dotyczące poprawnej komunikacji, umiejętności wyrażania, rozpoznawania i nazywania uczuć, samooceny, przyjaźni i koleżeństwa, pomagania, wolontariatu oraz asertywnego zachowania jako sposobu na agresję i przemoc.

6. Z uczniami stwarzającymi największe kłopoty wychowawcze prowadzone są rozmowy indywidualne oraz regularne zajęcia z pedagogiem szkolnym. Ponadto utrzymywana jest ścisła współpraca z rodzicami.

7. Alternatywą na nudę i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego są prowadzone pozalekcyjne zajęcia sportowe, które cieszą się wśród uczniów ogromną popularnością.

8. W ramach programu Radosna Szkoła został zorganizowany w szkole miejsce zabaw, z którego chętnie korzystają uczniowie po lekcjach.

Skip to content