A- A A+

Znajdź właściwe rozwiązanie 2017/2018

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” realizowany był w roku szkolnym 2017/2018 w klasach czwartych. Treści programu są skorelowane z programem profilaktyczno- wychowawczym szkoły, ale także z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Efektem realizacji programu jest przyswojenie przez uczniów wiedzy o tym, że:

 • palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
 • oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
 • zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
 • wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,
 • dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,
 •  poczucie własnej wartości, pozytywne myślenie o sobie pomaga być asertywnym w kontaktach z ludźmi,
 • sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

mgr Bernadeta Głogowska

Skip to content