RODZICE SZÓSTOKLASISTÓW…

Struktura sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej od 2015 r.

Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa z dwóch części.
Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej.

Część 1 – zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.
W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.
W innych samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
Część 2 – zawiera zadania z języka obcego.
Jest to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.
We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.
Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. jest krótka przerwa na odpoczynek.
Jakie są podstawowe zasady przeprowadzania
sprawdzianu?
1. Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.
2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.
3. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.
4. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków do 30 września 2015 r.
Zadeklarowany wcześniej język można zmienić do 5 stycznia 2016 r.
5. Do 30 września 2015 r. dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Do 15 października 2015 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia,
jeżeli uczeń posiada taki dokument.
7.O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej do 20 listopada 2015 r. Rodzice mogą je zaakceptować lub odrzucić do 24 listopada 2015 r.
8. Sprawdzian zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00
–12:30. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to zrobić 2 czerwca 2016 r.
9. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na pierwszą część również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

mgr Sylwia Słomska – dyrektor szkoły