A- A A+

Zachęcamy…

REGULAMIN KONKURSU „MOJA KARTA TRZEBIŃSKA”

Organizator:

Urząd Miasta w Trzebini

ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

Współorganizatorzy:

Trzebińskie Centrum Administracyjne w Trzebini

ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia,

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini,

ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia

Cele konkursu:                                                                                                                                                       popularyzacja idei Karty Trzebińskiej, promowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, wskazanie pożytecznej formy spędzania wolnego czasu,kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień manualnych, w tym informatycznych, rozwój wyobraźni oraz kreatywnego myślenia wśród dzieci i młodzieży, rozwój i pielęgnowanie poczucia tożsamości oraz odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”.

Uczestnicy:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

2. Obejmuje dwie kategorie konkursowe:

I kategoria: dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych,

II kategoria: dla uczniów klas VII- VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

2. Tematem pracy konkursowej jest „Moja Karta Trzebińska”.

3. Uczestnik przystępujący do konkursu przygotowuje jeden projekt graficzny „Mojej Karty Trzebińskiej”.

4. Techniki wykonania prac są dowolne (np. rysunek, obraz /ołówek, kredka, farby/, wydzieranka,

wyklejanka, kolaż, projekt w formacie jpg/pdf).

5. Prace muszą zostać wykonane samodzielnie przez uczestników.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemne zgłoszenie szkoły zawierające prace uczniów.

7. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Konkursie wypełnia szkoła po uzyskaniu zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie „Moja Karta Trzebińska”.

8. W przypadku, kiedy uczeń jest pełnoletni, zgodę wypełnia sam.

9. W Konkursie może wziąć udział więcej niż jeden uczeń z każdej szkoły.

Miejsce i termin składania prac:

1. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, ul. Świętego Stanisława 1 w Trzebini, w terminie do 20 maja 2019 r.

2. Następnie prace zostaną przekazane Organizatorowi celem wyłonienia zwycięzcy.

3. Karta zgłoszenia wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu stanowi załącznik do regulaminu.

4. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej www.trzebinia.pl w zakładce Karta Trzebińska.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Prace przedstawione w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

Zasady przyznawania nagród:

1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu nagrody.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 22 czerwca 2019 r.

7. Wystawa prac konkursowych będzie zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Trzebini. Wystawa zakończy się 31 sierpnia 2019 r., następnie prace zostaną zwrócone Organizatorowi.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk

Skip to content