A- A A+

Zapisy do świetlicy szkolnej 2020/2021.

W dniach od 20 VIII – 26 VIII 2020 r.  można złożyć w formie elektronicznej wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Wzór wniosku zamieszczony jest w zakładce: Dokumenty i druki do pobrania. Skan wypełnionego druku należy przesłać na adres: spdulowa@op.pl

Przypominam:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej prowadzi świetlicę szkolną. Świetlica organizowana jest dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole z uwagi na:

  • czas pracy rodziców/opiekunów prawnych;

  • organizację dojazdu do szkoły;

  • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z planowanych zajęć edukacyjnych oraz czekających na zajęcia pozalekcyjne na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora.

Zapraszam,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Skip to content