Wielkanoc 2019

Wielkanoc 2019

Zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół,

radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja

życzy

Społeczność Szkoły

 

 

 

 

Egzamin i … po egzaminie.

Egzamin i … po egzaminie.

Towarzyszył  nam  optymizm i wiara we własne możliwości…
Dla naszych Ósmoklasistów:

Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś,

niż te­go, co zro­biłeś.

Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań.

Złap w żag­le po­myślne wiat­ry.

Podróżuj, śnij, od­kry­waj.”

                                                                                                                                                                                                        Mark Twain

Egzamin ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia.

Egzamin ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia.

W dniach 15, 16, 17  IV 201 9 r. w całej Polsce odbywa się EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

W tym dniu uczniowie kl. I – VII mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna czynna od 7.00- 15.00.

Zapraszamy…

mgr S. Słomska

dyrektor szkoły

W oczekiwaniu na Niedzielę Palmową…

W oczekiwaniu na Niedzielę Palmową…

Tradycyjnie już, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w corocznych warsztatach świątecznych. Dnia 10 kwietnia, przedszkolaki oraz przedstawiciele wszystkich klas miały za zadanie wykonać piękną palmę wielkanocną. Warsztatom przewodniczyli zaproszeni goście z Koła Gospodyń Wiejskich w Dulowej oraz panie instruktorki z Wiejskiego Domu Kultury w Dulowej i w Karniowicach. Dzieciom podczas twórczej pracy pomagały mamy i babcie. Celem warsztatów było nie tylko poznanie tradycyjnych sposobów wykonywania palmy wielkanocnej, ale również kontynuacja współpracy ze środowiskiem lokalnym w ramach edukacji regionalnej. Te bardzo ciekawe i atrakcyjne zajęcia, przysporzyły wszystkim wiele radości i satysfakcji. Stworzone wspólnymi siłami prace wezmą udział w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w parafii pw. MB Szkaplerznej Karniowice – Dulowa.

Serdeczne podziękowania dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Dulowej, WDK w Dulowej i w Karniowicach, rodziców, babć, uczniów oraz wszystkich osób zaangażowanych w tegoroczne warsztaty wielkanocne.

mgr Renata Antoszczyk

Zachęcamy…

REGULAMIN KONKURSU „MOJA KARTA TRZEBIŃSKA”

Organizator:

Urząd Miasta w Trzebini

ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

Współorganizatorzy:

Trzebińskie Centrum Administracyjne w Trzebini

ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia,

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini,

ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia

Cele konkursu:                                                                                                                                                       popularyzacja idei Karty Trzebińskiej, promowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, wskazanie pożytecznej formy spędzania wolnego czasu,kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień manualnych, w tym informatycznych, rozwój wyobraźni oraz kreatywnego myślenia wśród dzieci i młodzieży, rozwój i pielęgnowanie poczucia tożsamości oraz odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”.

Uczestnicy:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

2. Obejmuje dwie kategorie konkursowe:

I kategoria: dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych,

II kategoria: dla uczniów klas VII- VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

2. Tematem pracy konkursowej jest „Moja Karta Trzebińska”.

3. Uczestnik przystępujący do konkursu przygotowuje jeden projekt graficzny „Mojej Karty Trzebińskiej”.

4. Techniki wykonania prac są dowolne (np. rysunek, obraz /ołówek, kredka, farby/, wydzieranka,

wyklejanka, kolaż, projekt w formacie jpg/pdf).

5. Prace muszą zostać wykonane samodzielnie przez uczestników.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemne zgłoszenie szkoły zawierające prace uczniów.

7. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Konkursie wypełnia szkoła po uzyskaniu zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie „Moja Karta Trzebińska”.

8. W przypadku, kiedy uczeń jest pełnoletni, zgodę wypełnia sam.

9. W Konkursie może wziąć udział więcej niż jeden uczeń z każdej szkoły.

Miejsce i termin składania prac:

1. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, ul. Świętego Stanisława 1 w Trzebini, w terminie do 20 maja 2019 r.

2. Następnie prace zostaną przekazane Organizatorowi celem wyłonienia zwycięzcy.

3. Karta zgłoszenia wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu stanowi załącznik do regulaminu.

4. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej www.trzebinia.pl w zakładce Karta Trzebińska.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Prace przedstawione w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

Zasady przyznawania nagród:

1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu nagrody.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 22 czerwca 2019 r.

7. Wystawa prac konkursowych będzie zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Trzebini. Wystawa zakończy się 31 sierpnia 2019 r., następnie prace zostaną zwrócone Organizatorowi.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk

Otwarte drzwi.

W ramach ” otwartych drzwi” zapraszamy rodziców w dniu 9 IV 2019 r. w godz. 17.00- 18.00  na spotkania z nauczycielami.

O godz. 18.00 w sali 6 odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły z  prezydium Rady Rodziców.

Zapraszamy…

mgr S. Słomska  dyrektor szkoły

Urodziny koleżanki

Urodziny koleżanki

Piątek 5 kwietnia to następny miły dzień, który rozpoczęliśmy bardzo przyjemnie. Nasza koleżanka obchodziła swoje urodziny. Wspólnie zaśpiewaliśmy 100 lat, a następnie każdy składał solenizantce życzenia. (więcej…)