A- A A+

Ogłoszenie w sprawie „Programu 500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini informuje, że wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego Program 500+ można pobierać i składać od dnia 01.04.2016 r.

Wnioski można pobierać* i składać:
– w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, ul. Kościuszki 38
– w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (parter – przy wejściu głównym)

*Wzór wniosku – na stronie internetowej OPS (www.trzebinia.naszops.pl) lub Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 214
Ważne

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 214) określającego wzór wniosku – świadczenie wychowawcze będzie wypłacane wyłącznie na wskazany indywidualny rachunek bankowy
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.)

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
3) opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1/ na pierwsze dziecko – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł lub  kwoty 1 200,00 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne )
Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2016/2017 (tj. od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.) jest rok 2014.
2/ na drugie i kolejne dziecko – niezależnie od dochodów

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:
1/ Ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje na podstawie złożonego wniosku;
2/ W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia wejścia w życie ustawy
3/ Prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.
Obecny okres zasiłkowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
4/ Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.
5/ Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1/ dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2/ dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3/ pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4/ członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczeniawychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wszelkie bieżące informacje na temat realizacji Programu 500+ w Gminie Trzebinia dostępne są na stronie http://www.trzebinia.naszops.pl/swiadczenie-wychowawcze

Informacja przesłana przez OPS w Trzebini

Skip to content